Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Δικτυακή Πύλη (εφεξής ΔΠ) ανήκει στην Παρασκευή Κατσανάκη, η οποία διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων, των εφαρμογών και πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

1.- Πνευματική Ιδιοκτησία:

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου (ενδεικτικά αναφερόμενων των κειμένων, του e-book και του οπτικοακουστικού υλικού) αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Παρασκευής Κατσανάκη ή του συντάκτη της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στον κάτοχο της ΔΠ ή/και στον συντάκτη. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του προσώπου στο οποίο ανήκει η ΔΠ ή/και των συντακτών. Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή/ και εκτυπώσει.

2.-Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Ο κάτοχος της ΔΠ μπορεί να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από άλλα συνδεδεμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, ο ιδιοκτήτης της ΔΠ δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης του σκοπού του. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

3.- Σχέσεις με τρίτους:

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ο κάτοχος της ΔΠ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ο κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κλπ. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο της και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

4.- Newsletter:

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί εφόσον δηλώσει το mail του να εγγραφεί στο Newsletter. Στην περίπτωση αυτή το  email του χρήστη μπαίνει στο Mailing list του κατόχου ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλει ένα Newsletter με αρθρογραφία, νέα και κάποιες ενημερώσεις για τις διάφορες δράσεις. Τα Newsletters αποτελούν και αυτά πνευματική ιδιοκτησία και υπόκεινται στην προστασία του νόμου σύμφωνα με το αρ. 5 του παρόντος.

5.- Ακατάλληλο περιεχόμενο:

Τα ακόλουθα θεωρείται ότι αποτελούν ακατάλληλο περιεχόμενο. Η ανάρτηση τέτοιου περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή απαγόρευση του λογαριασμού, καθώς και σε διαγραφή του παράνομου περιεχομένου.

  • Μηνύματα ή εικόνες δυσφημιστικού, προσβλητικού, χυδαίου, απεχθούς, ενοχλητικού, άσεμνου, βλάσφημου ή απειλητικού χαρακτήρα. Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μήνυμα ή υλικό που είναι υβριστικό, υποτιμητικό ή προσβλητικό από εθνική, φυλετική, θρησκευτική ή σεξουαλική άποψη.
  • Μηνύματα ή εικόνες που παραβιάζουν νόμους ή κανονισμούς.
  • Προφανής διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του ιδιοκτήτη της ΔΠ ή το κατάλληλο πλαίσιο.
  • Εγγραφή στον ιστότοπο με μόνο σκοπό την ανάρτηση/επιδοκιμασία/προώθηση περιεχομένου για προσωπικό όφελος.
  • Συζήτηση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως η πειρατεία λογισμικού και άλλη παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Ανάρτηση προσωπικών δεδομένων τόσο δικών σας όσο και άλλων προσώπων (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις κ.λπ.)

Οι ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις αποτελούν ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση. Ο ιδιοκτήτης της ΔΠ έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καθώς επίσης και να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση του σχόλια και αναρτήσεις των χρηστών χωρίς την συγκατάθεσή τους.

6.- Λοιποί Όροι:

1.- Cookies: Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΠ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ΔΠ. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

2.- Ο ιδιοκτήτης της ΔΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.- Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία:

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.